[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.231.220.225     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 92 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 5 / ดาวน์โหลด : 4 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางรัตน์สุดา ไทวังคำศิริชินวงศ์
เสาร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1382    จำนวนดาวน์โหลด : 55 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 511 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นนั้นช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ช่วยให้ผู้เรียนได้ออกแบบการทดลอง ค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง โดยมีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 – 5/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 257 คน จาก 7 ห้อง ซึ่งมีการจัดชั้นเรียนแบบคละ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 38 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 – 1 มีค่าอำนาจจำแนก(ดัชนี B) ตั้งแต่ .24 - .57 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ .78 แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ตั้งแต่ 0.80 – 1 .28 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rXY) ตั้งแต่ .28 - .57 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α – coefficient) เท่ากับ .74 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ t – test dependent ผลการวิจัยพบว่าดังนี้ 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 77.29/76.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6450 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น 0.6450 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.50 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 มีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 เรื่องคลื่นกล อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาอื่นๆ ได้

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ โดยเน้นแนวคิด STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 13/พ.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13/พ.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 22/เม.ย./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/เม.ย./2563
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้เทคนิคระดมสมอง ที่ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/เม.ย./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ruamchart@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป