[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.231.220.225     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 92 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 5 / ดาวน์โหลด : 4 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางรัตน์สุดา ไทวังคำศิริชินวงศ์
เสาร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 604    จำนวนดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 31 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา เป็นวิธีการที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาได้เป็นอย่างดี เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีแบบแผนในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบ ของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 38 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) ใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน (One Group Pre – test Post – test Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ จำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t - test (Dependent Samples) ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้ 1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.04/79.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.6779 หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ เพิ่มขึ้น 0.6779 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.79 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.48) จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบ ของโพลยา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นนี้ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถนำไปใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ โดยเน้นแนวคิด STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 13/พ.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13/พ.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 22/เม.ย./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/เม.ย./2563
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้เทคนิคระดมสมอง ที่ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/เม.ย./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ruamchart@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป