[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.231.220.225     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 92 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 5 / ดาวน์โหลด : 4 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางพรทิพย์ นาตรีชน
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1866    จำนวนดาวน์โหลด : 58 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 30 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4) ประเมิน และปรับปรุงการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 43 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 4) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา จำนวน 10 ข้อ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และ 5) แบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test (Dependent Samples) ผลการวิจัย ปรากฏผล ดังนี้ 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า รูปแบบการสอนที่มีความเหมาะสมกับการส่งเสริมทักษะ การคิดแก้ปัญหา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ GRAPES Model และเนื้อหาที่มีปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คือ เรื่อง ลำดับและอนุกรม และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model ที่สามารถส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นการคิดด้วยเกม : Game awareness for thinking phase ขั้นที่ 2 ขั้นระดมสมองเพื่อทบทวนความรู้เดิม : Brain Storming for Review phase ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบลงมือทำ : Activity for Active learning phase ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกคิดแก้ปัญหา : Practice for Problem Solving phase ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลเพื่อการแนะนำและช่วยเหลือ : Evaluation for Coaching phase และขั้นที่ 6 ขั้นสรุปบทเรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน : Summarization for Apply phase 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สรุปได้ว่า 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.19/ 80.06 และค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ จากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.6827 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ลำดับและอนุกรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4. ผลการประเมินและปรับปรุงการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ GRAPES Model เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ โดยเน้นแนวคิด STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 13/พ.ค./2563
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13/พ.ค./2563
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 22/เม.ย./2563
      การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/เม.ย./2563
      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้เทคนิคระดมสมอง ที่ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/เม.ย./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ruamchart@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป