[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.239.165.134     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 71 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 6 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 5 / ดาวน์โหลด : 4 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางลัดดาวัลย์ บุญเรือง
เสาร์ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 795    จำนวนดาวน์โหลด : 206 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 34 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 2) ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด

กาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 ห้องเรียน จำนวน 506 คน จัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถของผู้เรียน ระหว่างเด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 41 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน

ซึ่งแต่ละห้องมีการจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ

          ผลการวิจัยพบว่า

     1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีชื่อเรียกว่า (MALAE Model) มีองค์ประกอบของรูปแบบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการแสวงหาความรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงาน และผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เนื้อหา ได้แก่ สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ32102 หน่วยการเรียนรู้ Take a Break และหน่วยการเรียนรู้ Visions of the Future 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ (1) กระตุ้นความสนใจ (Motivating: M) (2) เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Analyzing: A) (3) เรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: L) (4) ประยุกต์ใช้กระบวนการคิด (Applying Thinking Process: A) (5) ประเมินผล

(Evaluating: E) 5) การวัดและประเมินผล 2 ด้าน คือ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 4 ด้าน ได้แก่ การจับคู่ การจำแนก การระบุข้อผิดพลาด และการสรุปความ และ 6) เงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในด้านภาษาสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ใช้ภาระงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สมาชิกในกลุ่มควรประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน เนื้อหาต้องมีประเด็นให้คิดวิเคราะห์ ซึ่งลักษณะของเนื้อหาต้องให้ผู้เรียนสามารถจับคู่ จำแนก ระบุข้อผิดพลาด และสรุปความ พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพท่ากับ 85.20/85.00

               2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า 2.1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (MALAE Model) มีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2.2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar=4.71, S.D = 0.45)

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนวิชาภูมิศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22/ก.ค./2562
      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบแบบฝึกทักษะ ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 22/ก.ค./2562
      การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การ บริหารส 1/ก.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 24/มิ.ย./2562
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 24/มิ.ย./2562