[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบัวขาว สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.90.204.233     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 55 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning
ห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนบัวขาว (Intranet)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
  4. ไม่ค่อยดี
  5. ควรปรับปรุง


เผยแพร่ download
[ 8/พ.ย./2557 ] เอกสารจากงานแผนและพัฒนาทั้งหมด (อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 5 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 3 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ปรับปรุง 2545) (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 11-รายงานผลการประเมินงานประกัน (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2557 ] 10-ฟอร์มการเขียนโครงการ (หลายกิจกรรม) (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางสาวดวงสมร อัฐนาค
พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 336    จำนวนดาวน์โหลด : 51 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 The Development of Learning and Teaching Methods according to the Theory of Building up Knowledge to Support the Ability of Analytical and Critical Thinking in the Buddhist Subject of Matayom Suksa 5 students ดวงสมร อัฐนาค บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยกำหนดรูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน (One–Group Pretest Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนบัวขาว จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอน MARCA Model วิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนกาสอนที่พัฒนาขึ้นนี้มีชื่อว่า MARCA Model โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนองและสิ่งสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ 1) ทบทวนความรู้/นำเสนอตัวอย่าง (Modeling : M ) 2 ) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis : A ) มี 3 ลักษณะย่อย ดังนี้ (1)วิเคราะห์ความสำคัญ (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ(3) วิเคราะห์หลักการ 3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) 4)ขั้นสรุป (Conclusion : C ) 5) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (Application :A ) 2.ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของ รูปแบบการเรียนการสอน MARCA Model เท่ากับ 86.52 /85.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80 / 80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3. ความสามารถการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบ MARCA Model ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบ MARCA Model พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ABSTRACT The purposes of this research were: 1) to develop the learning and teaching methods according to the theory of building up knowledge to support the ability of analytical and critical thinking in the Buddhist Subject of Matayom Suksa 5 students. 2) to study the efficiency of learning and teaching methods according to the theories of building up knowledge to support the ability of analytical and critical thinking in the Buddhist Subject of Matayom Suksa 5 students. 3) to compare the ability of analytical and critical thinking in the Buddhist Subject of Matayom Suksa 5 students who study with learning and teaching methods according to the theory of building up knowledge to support the ability of analytical and critical thinking in the Buddhist Subject of Matayom Suksa 5 students both before and after learning and 4) to study the satisfaction of Matayom Suksa 5 students to the learning and teaching methods according to the theory of building up knowledge to support the ability of analytical and critical thinking in the Buddhist Subject of Matayom Suksa 5 students. This research and development used One-group Pretest and Posttest Design. The sampling group used in the research were 46 Matayom Suksa 5/4 students in Buakhao School. The tools used in research were: the learning and teaching methods according to the theory of building up knowledge to support the ability of analytical and critical thinking in the Buddhist Subject of Matayom Suksa 5 students, evaluated relationship forms of learning and teaching, the achievement test of leaning and teaching, the test of evaluating the ability of analytical and critical thinking and questionaires of satisfaction. The data analysis were percentage, mean (x), standard deviation (S.D.), t-test and content analysis. The research found that: 1. The development of learning and teaching methods named “MARCA Model” which consisted of standard of purposes the learning systems, contents, supporting methods, social system, the responses of supporting, the developed learning and teaching methods. The learning and teaching processes consisted of 5 steps which were: 1) reviewing knowledge/sample modeling: M 2) problems analysis A: Three characters of critical thinking are: 1) to analyze the importance2)to criticize the relationship and (3) to analyze principles3) Reflection : R 4. Conclusion: C 5) Application: A. 2. The efficiency (E/E) of learning methods “MARCA Model” according to the theory of building up knowledge to support the ability of analytical and crirical thinking in the Buddhist subject of Matayom Suksa 5 is 86.52/85.00 when compared to the hypothesis of 80/80 which is higher than expected criteria. 3. The ability of analytical and critical thinking of learning methods “MARCA Model Matayom Suksa 5 students before and after learning were significantly different in statistics at the level of 0.05. after learning was higher than before learning. 4. The satisfaction of Matayom Suksa 5 found that the students were satistied, in general was at the level of “most”.

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง เพศกับวัยรุ่น รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4/ก.พ./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27/ต.ค./2561
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผังมโนทัศน์และ การร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27/ต.ค./2561
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผังมโนทัศน์และ การร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27/ต.ค./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเน้นแนวคิด STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 23/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ruamchart@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป