เว็บไซต์โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางทิวาพร แก้วคำสอน

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางประสิทธิ์ ศรีสาพันธ์

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางรัศมี เสนาะเสียง

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ ศรีสว่างวงค์

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางมณฑิชา ศรีสว่างวงค์

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ นาตรีชน

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ ภูผาสุข

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางสาวอวยชัย สุขสวาง

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางนุชนาท โชติบุญ

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นายธีรวัตถ์ เหลาสุภาพ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางศิริณกาญจน์ ภูมิรัง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายมะรุธ เครือเทียร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนิตยา ณ กาฬสินธุ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายธนวัฒน์ ศิริปาณี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเวียงสวรรค์ ปัตลา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายอำนาจ บุตรสุริย์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์พร อุดมพันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางณฐมน อุดมมาก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนันทนา ศรีจำพลัง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวพรประวีณ์ ตาลจรุง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอัญชนา ศรีปาน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวสุภลักษณ์ ไชยขันธ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวจันศรี สีสถาน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายฉลาด สายสินธุ์

  ครู

 • thumbnail

  นางชรินทร์ทิพย์ พลเยี่ยม

  ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)

^